• गृह
  • छपाई कार्य सम्बन्धि कोटेशन

छपाई कार्य सम्बन्धि कोटेशन

यस संस्थालाई छपाई सम्बन्धि आवश्यक कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सो सम्बन्धि कार्य गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई देहाय बमोजिमको छपाई कार्य के–कती दर–रेटमा गर्न सकिने हो सो सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण खुलाई यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा आईपुग्ने गरी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात (फर्म दर्ता प्रमणपत्र, मु.अ.कर÷एब्ल् दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र) संलग्न राखि कोटेशन पेश गर्नहुन सूचित गरिन्छ ।

                                                                  डाउनलोड गर्नुहोस्